Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748
Procedury dot. maszyny nieukończonej oraz instrukcji montażu » PROFEN

Procedury dot. maszyny nieukończonej oraz instrukcji montażu

Maszyna nieukończona

W artykule zawarta jest procedura dotycząca maszyny nieukończonej oraz instrukcji montażu - zawarto tutaj interpretację przepisów z art. 13. oraz załącznika VI do dyrektywy maszynowej.

Wg dyrektywy maszynowej 2006/42/WE:

Artykuł 2

. . .

g) „maszyna nieukończona” oznacza zespół, który jest prawie maszyną, ale nie może samodzielnie służyć do konkretnego zastosowania. Układ napędowy jest maszyną nieukończoną. Jedynym przeznaczeniem maszyny nieukończonej jest włączenie do lub połączenie z inną maszyną lub inną maszyną nieukończoną lub wyposażeniem, tworząc w ten sposób maszynę, do której ma zastosowanie niniejsza dyrektywa;

. . .

Interpretacja przepisów dyrektywy w kwestii maszyn nieukończonych

Artykuł 13
Procedura dotycząca maszyny nieukończonej

1. Przed wprowadzeniem do obrotu maszyny nieukończonej jej producent lub jego upoważniony przedstawiciel zapewniają:

(a) opracowanie odpowiedniej dokumentacji technicznej opisanej w załączniku VII część B;
(b) opracowanie instrukcji montażu opisanej w załączniku VI;
(c) sporządzenie deklaracji włączenia opisanej w załączniku II część 1 sekcja B.

2. Instrukcja montażu i deklaracja włączenia pozostają dołączone do maszyny nieukończonej do momentu jej włączenia do maszyny finalnej, a następnie stanowią część dokumentacji technicznej tej maszyny.

Interpretacja Artykułu 13

Procedura dotycząca maszyny nieukończonej

W art. 13 ust. 1 określono procedurę, którą należy przeprowadzić w przypadku wprowadzania do obrotu maszyny nieukończonej, o której mowa w art. 1 ust. 1 lit. g).

Artykuł 13 ust. 2 ma na celu dopilnowanie, aby instrukcja montażu i deklaracja włączenia sporządzone przez producenta maszyny nieukończonej zostały udostępnione producentowi maszyny gotowej finalnej, do której maszyna nieukończona ma być wbudowana, tak aby mógł on stosować instrukcje montażu oraz załączyć takie instrukcje wraz z deklaracją włączenia do dokumentacji technicznej kompletnej maszyny.

Zasadniczo oznacza to, że deklaracja włączenia i egzemplarz instrukcji montażu muszą zostać dostarczone wraz z każdym egzemplarzem maszyny nieukończonej. W przypadkach, w których producent maszyny nieukończonej dostarcza partię identycznych produktów określonemu producentowi kompletnej maszyny, nie musi on jednak dołączać deklaracji włączenia i instrukcji montażu do każdej sztuki, o ile dopilnuje, aby producent kompletnej maszyny otrzymał takie dokumenty wraz z pierwszą dostawą produktów z danej partii, oraz wyjaśni, że deklaracja włączenia i instrukcja montażu mają zastosowanie do wszystkich sztuk maszyny nieukończonej zawartych w danej partii.

Schemat procedur wprowadzania do obrotu maszyn i maszyn nieukończonych

Na poniższym schemacie przedstawiono w skrócie procedury określone w art. 12 i 13:

Schemat wprowadzania do obrotu maszyny nieukończonej

Legenda do schematu wprowadzania maszyn nieukończonych na rynek

ZAŁĄCZNIK VI

Instrukcja montażu maszyny nieukończonej

Instrukcja montażu maszyny nieukończonej musi zawierać opis warunków, jakie należy spełnić w celu prawidłowego włączenia do maszyny finalnej, aby nie stworzyć zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa. Instrukcja montażu musi być napisana w oficjalnym języku Wspólnoty zaaprobowanym przez producenta maszyny, do której maszyna nieukończona ma zostać włączona, lub przez jego upoważnionego przedstawiciela.

Interpretacja załącznika VI

Instrukcja montażu maszyny nieukończonej

Przepisy załącznika VI mają zastosowanie do maszyn nieukończonych, o których mowa w art. 1 lit. g), i które zostały zdefiniowane art. 2 lit. g.

Instrukcja montażu maszyny nieukończonej musi zostać sporządzona przez producenta maszyny nieukończonej lub jego upoważnionego przedstawiciela i dostarczona producentowi maszyny finalnej. Instrukcja montażu powinna wówczas zostać dołączona do dokumentacji technicznej maszyny finalnej.

Instrukcja montażu powinna dotyczyć wszystkich kwestii związanych z bezpieczeństwem użytkowania maszyny nieukończonej i oddziaływaniem między maszyną nieukończoną a maszyną finalną, które monter powinien mieć na uwadze przy wbudowywaniu maszyny nieukończonej w maszynę finalną.

Instrukcja montażu powinna wskazywać na potrzebę podjęcia niezbędnych środków w odniesieniu do zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa mających zastosowanie do maszyn nieukończonych, do których producent maszyny nieukończonej nie zastosował się i których nie spełnił lub które spełnił tylko częściowo.

W niektórych przypadkach producent maszyny nieukończonej może zastosować i spełnić określone w załączniku I zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczące instrukcji oraz poinformować o tym w swojej deklaracji włączenia. Producent silnika przeznaczonego do wbudowania do maszyny samojezdnej może na przykład dostarczyć instrukcję. W pozostałych przypadkach instrukcja montażu maszyny nieukończonej powinna stanowić źródło niezbędnych informacji dotyczących tej maszyny, by umożliwić producentowi maszyny finalnej sporządzenie projektu tych części instrukcji, które dotyczą maszyny nieukończonej.

Instrukcja montażu jest adresowana do producenta maszyny finalnej i w związku z tym musi być dla niego zrozumiała. Zgodnie z akapitem drugim załącznika VI instrukcja montażu musi być napisana w jednym z języków urzędowych UE zaaprobowanym przez producenta maszyny finalnej.

Oznacza to, że w przypadku gdy producent maszyny finalnej jest znany producentowi maszyny nieukończonej, obie strony mogą uzgodnić między sobą, na przykład w umowie sprzedaży, kwestię tego, w jakim języku instrukcja montażu dostarczana wraz z maszyną nieukończoną ma zostać sporządzona. W przypadku braku takiej umowy, instrukcja montażu musi zostać sporządzona w języku urzędowym UE państwa członkowskiego, w którym producent maszyny finalnej ma swoją siedzibę, ponieważ nie można zakładać, że inny język będzie zrozumiały dla tego producenta.

Źródło:
Przewodnik dotyczący stosowania dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn, wyd. II czerwiec 2010 r.; Dostęp: 23.06.2017 r.