Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748
Dyrektywy społeczne Unii Europejskiej - bezpieczeństwo - PROFEN

Dyrektywy Społeczne – wykaz

 Dyrektywa Rady 89/391/EWG (Dyrektywa Ramowa)

Dyrektywa ramowa 89/391/EWG jest europejskim aktem prawnym dotyczącym bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy przyjętym do prawa wspólnotowego 12 czerwca 1989 roku. Wprowadzenie tej dyrektywy zagwarantowało wprowadzenie w całej Wspólnocie jednolitych tzw. minimalnych wymogów w zakresie zapewnienia i poprawy poziomu bezpieczeństwa i ochrony stanowisk pracy pracowników (jedyne wyjątki odnoszą się do pomocy domowych i niektórych typów służb publicznych i wojskowych). Zgodnie z założeniem wszystkie kraje członkowskie powinny stosować się do zaleceń dyrektywy lub określić i wprowadzić inne bardziej rygorystyczne środki i wymagania.

Dyrektywa ramowa zobowiązuje pracodawców do podjęcia odpowiednich środków zapobiegawczych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Jednym z kluczowych elementów do tego prowadzącym jest wprowadzenie zasady oceny ryzyka zawodowego. Przy ocenie tej zakłada się 

W 2004 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat COM [2004] 62 (brak wersji w języku polskim) w sprawie praktycznego wykonania przepisów tych dyrektyw, a mianowicie 89/391/EWG (dyrektywa ramowa), 89/654/EWG (miejsca pracy), 89/655/EWG (wyposażenie miejsca pracy), 89/656/EWG (środki ochrony indywidualnej), 90/269/EWG (ręczne przemieszczanie ciężarów) i 90/27/EWG (urządzenia wyposażone w monitory ekranowe).

W komunikacie tym stwierdzono, że istnieją dowody na pozytywny wpływ przepisów europejskich na krajowe normy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy, który jest wynikiem zarówno krajowych przepisów wykonawczych, jak i ich praktycznego stosowania w przedsiębiorstwach i w instytucjach sektora publicznego.

Poniżej znajduje się link do dyrektywy.

Dyrektywa 89/391/EWG

1. Minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy 89/654/EWG

Dyrektywa Rady 89/654/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy (pierwsza dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art.16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15% akcji Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własność Skarbu Państwa pomiędzy osoby uprawnione (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1649).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156).

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422). - Tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych (Dz.U. 2003 nr 33 poz. 269).

2. Minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (tzw. narzędziowa) 2009/104/WE

3. Minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochrony osobistej 89/656/EWG

4. Minimalne wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania ciężarów w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów kręgosłupa pracowników 90/269/EWG

5. Minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe 90/270/EWG

6. Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych 2004/37/WE

7. Ochrona pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy 2000/54/WE

8. Dyrektywa w sprawie wprowadzenia w życie minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscach tymczasowych lub ruchomych budów 92/57/EWG

9. Minimalne wymagania dotyczące znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w pracy 92/58/EWG

10. Wprowadzenie środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią 92/85/ EWG

11. Minimalne wymagania mające na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi 92/91/EWG

12. Minimalne wymagania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemysłu wydobywczego 92/104/EWG

13. Minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy na statkach rybackich 93/103/EWG

14. Dyrektywa w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy 98/24/WE

15. Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa 1999/92/WE

16. Minimalne wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (wibracji) 2002/44/WE

17. Minimalne wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałasem) 2003/10/WE

18. <Uchylona>

Zastąpiona przez dyrektywę 2013/35/UE (dwudziesta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)

19. Minimalne wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym) 2006/25/WE

20. Minimalne wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (pola elektromagnetyczne) 2013/35/UE (w miejsce uchylonej osiemnastej dyrektywy szczegółowej w rozumieniu art. 16 ust.1 dyrektywy 89/391/EWG)

Dyrektywy społeczne - dyrektywa ramowa dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy

Dyrektywy społeczne - składa się z przyjętej w 1989 r. europejskiej dyrektywy ramowej, która dotyczy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy (dyrektywa 89/391/EWG) była znaczącym krokiem w dążeniu do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy. Gwarantuje wprowadzenie w całej Europie minimalnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które państwa członkowskie mogą utrzymać lub w odniesieniu do których mogą wprowadzić bardziej rygorystyczne środki.

Dyrektywa 89/391 – dyrektywa ramowa dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy
z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w miejscu pracy – „dyrektywa ramowa”.

W 1989 r. niektóre przepisy dyrektywy ramowej przyczyniły się do wprowadzenia istotnych innowacji; niektóre z nich wymieniono poniżej.

  • Wprowadzono pojęcie „środowiska pracy” określone zgodnie z Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) nr 155 i zdefiniowano nowoczesny sposób podejścia z uwzględnieniem zarówno kwestii bezpieczeństwa technicznego, jak i zapobiegania chorobom.
  • Dyrektywa ma na celu ustanowienie jednolitego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z korzyścią dla wszystkich pracowników (jedyne wyjątki odnoszą się do pomocy domowych i niektórych typów służb publicznych i wojskowych).
  • Dyrektywa zobowiązuje pracodawców do podjęcia odpowiednich środków zapobiegawczych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy.
  • Jako kluczowy element wprowadza zasadę oceny ryzyka i określa jej główne elementy (np. identyfikacja zagrożeń, udział pracowników, wprowadzenie odpowiednich środków, które mają na celu przede wszystkim wyeliminowanie zagrożenia u źródła, dokumentowanie i okresowa ocena zagrożeń w miejscu pracy).
  • Nowy obowiązek wprowadzenia środków zapobiegawczych wyraźnie podkreśla znaczenie nowych metod zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w miejscu pracy jako elementów ogólnych procesów zarządzania.

Dyrektywę ramową należało transponować do przepisów krajowych do końca 1992 r. Skutki jej transpozycji do krajowych systemów prawnych były różne w różnych państwach członkowskich. W niektórych z nich dyrektywa ramowa spowodowała znaczące skutki prawne ze względu na niewystarczające przepisy krajowe, podczas gdy w innych żadne większe zmiany nie były konieczne.

W 2004 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat (COM [2004] 62) w sprawie praktycznego wykonania przepisów tych dyrektyw, a mianowicie 89/391/EWG (dyrektywa ramowa), 89/654/EWG (miejsca pracy), 89/655/EWG (wyposażenie miejsca pracy), 89/656/EWG (środki ochrony indywidualnej), 90/269/EWG (ręczne przemieszczanie ciężarów) i 90/27/EWG (urządzenia wyposażone w monitory ekranowe). W komunikacie tym stwierdzono, że istnieją dowody na pozytywny wpływ przepisów europejskich na krajowe normy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy, który jest wynikiem zarówno krajowych przepisów wykonawczych, jak i ich praktycznego stosowania w przedsiębiorstwach i w instytucjach sektora publicznego.

Ogólnie w sprawozdaniu stwierdzono, że przepisy europejskie przyczyniły się do tworzenia kultury zapobiegania zagrożeniom na terytorium Unii Europejskiej oraz do racjonalizacji i uproszczenia krajowych systemów ustawodawczych. Jednocześnie jednak w sprawozdaniu podkreślono rozmaite niedociągnięcia w stosowaniu przepisów, które hamują pełne wykorzystanie ich potencjału. Odnotowano również przypadki wszczęcia postępowań w sprawie naruszenia przepisów.

Źródło: © Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy