Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: line in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Notice: Undefined index: cy in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-includes/Requests/TransportybpMC.log on line 2

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/themes/.htaccess/readme.txt) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/profen.com.pl/:/tmp/) in /var/www/vhosts/profen.com.pl/httpdocs/profen.com.pl/wp-content/plugins/wptouch/core/class-wptouch-pro.php on line 1748
Deklaracja Włączenia maszyny nieukończonej - PROFEN

Deklaracja Włączenia maszyny nieukończonej

CO POWINNA ZAWIERAĆ DEKLARACJA WŁĄCZENIA MASZYNY NIEUKOŃCZONEJ?

Deklaracja włączenia to dokument, który musi sporządzić producent maszyny nieukończonej lub jego upoważniony przedstawiciel w UE i która musi towarzyszyć maszynie nieukończonej do chwili, gdy dotrze ona do producenta maszyny finalnej, z którą ma być połączona.

ZAŁĄCZNIK II
1. TREŚĆ (ciąg dalszy)

. . .

B. DEKLARACJA WŁĄCZENIA MASZYNY NIEUKOŃCZONEJ

Deklaracja ta oraz jej tłumaczenia muszą być sporządzone na tych samych warunkach co instrukcja (patrz: załącznik I sekcja 1.7.4.1. lit. a) i b), w formie maszynopisu lub odręcznie wielkimi literami.

. . .

Interpretacja załącznika II pkt 1 lit. B

Załącznik II pkt 1 lit. B dotyczy deklaracji włączenia, którą musi sporządzić producent maszyny nieukończonej lub jego upoważniony przedstawiciel w UE i która musi towarzyszyć maszynie nieukończonej do chwili, gdy dotrze ona do producenta maszyny finalnej, z którą ma być połączona. Deklaracja włączenia powinna więc być częścią dokumentacji technicznej maszyny finalnej.

Deklaracja włączenia jest oświadczeniem prawnym producenta maszyny nieukończonej lub jego upoważnionego przedstawiciela mającym następujące główne cele:

  • poinformowanie producenta maszyny finalnej, które z mających zastosowanie zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa z załącznika I do dyrektywy w sprawie maszyn zostały zastosowane i spełnione oraz w stosownych przypadkach oświadczenie zgodności maszyny nieukończonej z przepisami innych mających zastosowanie przepisów UE;
  • zobowiązanie do przekazania odpowiednich informacji na temat maszyny nieukończonej w odpowiedzi na uzasadniony wniosek organów krajowych;
  • wskazanie, że maszyna nieukończona nie może zostać oddana do użytku do momentu zadeklarowania zgodności maszyny finalnej, do której ma być włączona maszyna nieukończona, z odpowiednimi przepisami dyrektywy w sprawie maszyn.

Komentarze odnoszące się do akapitu pierwszego załącznika II pkt 1 lit. A mają również zastosowanie do akapitu pierwszego załącznika II pkt 1 lit. B (więcej informacji: Zawartość Deklaracji Zgodności WE).

 

Załącznik II pkt 1 lit. B (ciąg dalszy)

. . .

Deklaracja włączenia musi zawierać następujące dane szczegółowe:

1. firmę i pełny adres producenta maszyny nieukończonej, a w stosownych przypadkach, jego upoważnionego przedstawiciela;
2. nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę we Wspólnocie, upoważnionej do przygotowania odpowiedniej dokumentacji technicznej;
3. opis i identyfikację maszyny nieukończonej, w tym ogólne określenie, funkcja, model, typ, numer seryjny i nazwa handlowa;
4. zdanie zawierające oświadczenie, które z zasadniczych wymagań niniejszej dyrektywy są stosowane i spełniane oraz że przygotowano odpowiednią dokumentację techniczną zgodnie z załącznikiem VII część B, a w stosownych przypadkach zdanie zawierające oświadczenie o zgodności maszyny nieukończonej z innymi dyrektywami wspólnotowymi. Odniesienia te muszą być odniesieniami do tekstów opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
5. zobowiązanie do przekazania, na uzasadniony wniosek władz krajowych, odpowiednich informacji na temat maszyny nieukończonej. Zobowiązanie obejmuje metodę przekazania i nie narusza praw własności intelektualnej producenta do maszyny nieukończonej;
6. oświadczenie, że maszyna nieukończona nie może zostać oddana do użytku do momentu, gdy maszyna finalna, do której ma zostać wbudowana uzyska deklarację zgodności z przepisami niniejszej dyrektywy, jeżeli jest to właściwe;
7. miejsce i datę złożenia deklaracji;
8. tożsamość i podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

. . .

Interpretacja załącznika II pkt 1 lit. B ciąg dalszy

Poniższe komentarze odnoszą się do numerowanych ustępów w załączniku II ust. 1 lit. B:

1. Zastosowanie mają komentarze do ust. 1 załącznika II pkt 1 lit. A.

2. W odniesieniu do osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej zastosowanie mają komentarze do ust. 2 załącznika II pkt 1 lit. A odnoszącego się do osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej.

3. Zastosowanie mają komentarze do ust. 3 załącznika II pkt 1 lit. A.

4. Dyrektywa w sprawie maszyn nie określa, które mające zastosowanie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa muszą być zastosowane i spełnione przez producenta maszyny nieukończonej. Przy podejmowaniu decyzji, czy zastosować i spełnić niektóre zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, można uwzględnić następujące okoliczności:

  • producent maszyny nieukończonej może nie być w stanie w pełni ocenić niektórych rodzajów ryzyka, które zależą od sposobu włączenia maszyny nieukończonej do maszyny finalnej;
  • producent maszyny nieukończonej może uzgodnić z producentem maszyny finalnej „podział zadań”, przez co zastosowane i spełnienie niektórych zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pozostawia się producentowi maszyny finalnej.

W zdaniu wymaganym w ust. 4 załącznika II pkt 1 lit. B producent maszyny nieukończonej musi precyzyjnie wskazać w deklaracji włączenia, które z mających zastosowanie zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zastosował i spełnił. Jeśli dane wymaganie w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zostało spełnione w odniesieniu do niektórych części lub aspektów maszyny nieukończonej, a dla innych nie, należy to wskazać. Instrukcje montażu maszyny nieukończonej muszą wskazywać konieczność uwzględnienia zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które nie zostały spełnione lub zostały spełnione częściowo. Producent maszyny nieukończonej musi również oświadczyć, że przygotował odpowiednią dokumentację techniczną przedstawiającą sposób, w jaki te wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zostały zastosowane. Jeśli maszyna nieukończona (lub jej część) podlega innym przepisom UE poza dyrektywą w sprawie maszyn, należy również zadeklarować zgodność z innymi odnośnymi dyrektywami i rozporządzeniami. Jeśli te dyrektywy i rozporządzenia przewidują deklarację zgodności WE, dla maszyny nieukończonej musi zostać sporządzona deklaracja zgodności WE zgodna z tymi przepisami. Takie deklaracje zgodności należy dołączyć do dokumentacji technicznej maszyny finalnej.

5. Zobowiązanie wymagane w ust. 5 załącznika II pkt 1 lit. b) odnosi się do obowiązku przedstawienia przez producenta maszyny nieukończonej informacji istotnych dla do zdrowia i bezpieczeństwa oraz w szczególności odpowiedniej dokumentacji technicznej w odpowiedzi na należycie uzasadniony wniosek organów nadzoru rynku jednego z państw członkowskich. Ponieważ deklaracja włączenia maszyny nieukończonej ma być częścią dokumentacji technicznej maszyny finalnej producent maszyny finalnej posiada tym samym zobowiązanie swojego dostawcy do przekazania odpowiedniej dokumentacji technicznej organom nadzoru rynku w odpowiedzi na należycie uzasadniony wniosek. Prawa własności intelektualnej producenta maszyny nieukończonej są chronione w związku z tym, że organy nadzoru rynku są zobowiązane do traktowania informacji uzyskanych przy wykonywaniu swoich zadań jako poufnych.

6. Oświadczenie wymagane w ust. 6 uwzględnia fakt, że maszyny nieukończonej nie można uznać za bezpieczną dopóki: – nie zostaną spełnione zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa mające zastosowanie do maszyny nieukończonej, niespełnione przez producenta maszyny nieukończonej; – nie oceniono ryzyka wynikającego z włączenia maszyny nieukończonej do maszyny finalnej i nie podjęto niezbędnych środków ochronnych w celu wyeliminowania takiego ryzyka.

7. Zastosowanie mają komentarze do ust. 9 załącznika II pkt 1 lit. A.

8. Zastosowanie mają komentarze do ust. 10 załącznika II pkt 1 lit. A.

Źródła:
Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE; Dostęp 06.03.2018 r.
Przewodnik dotyczący stosowania dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn, wyd. II czerwiec 2010 r.; Dostęp: 06.03.2018 r.